Privatumo politika

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 1. Šioje Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, jeigu kontekstas reikalauja kitaip:
  1.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;
  1.2. Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis ar neautomatizuotomis priemonėmis su Asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais dokumentais, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
  1.3. Bendrovė – Uždaroji akcinė bendrovė „Optina“ juridinio asmens kodas: 135204056, registruotos buveinės adresas: Jurbarko g. 2 Kaunas, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, elektroninio pašto adresas: info@optina.lt, telefono numeris: +370 37 363339;
  1.4. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, iš kurio Bendrovė, naudodamasi Svetaine, gauna ir tvarko Asmens duomenis;
  1.5. Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis asmuo, Bendrovės įgaliotas tvarkyti Asmens duomenis;
  1.6. IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti;
  1.7. Naršyklė – programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius Naudotojo naudojamame įrenginyje;
  1.8. Naudotojas – bet kuris neprisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo), kuris naudojasi Svetaine;
  1.9. Paskyra – Svetainės nuoroda atitinkamame internetiniame puslapyje;
  1.10. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine.
  1.11. Slapukas – tai nedidelis failas, kurį Naudotojo naudojamo įrenginio Naršyklė priima iš Svetainės ir išsaugo Naudotojo įrenginyje. Slapukai leidžia Svetainei prisiminti informaciją apie naršymo įpročius, veiksmus, paieškas bei nustatymus, kad būtų galima naudotis visu Svetainės funkcionalumu, o kiti apsilankymai Svetainėje būtų paprastesni ir naudingesni;
  1.12. Svetainė – Bendrovės internetinis puslapis, kuris yra pasiekiamas internetiniu adresu – https://optina.lt
  1.13. Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo.
 2. Jei Privatumo politikoje konkrečiai nenurodyta kitaip, vienos giminės žodžiai taip pat gali reikšti ir kitą giminę.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos Duomenų subjektui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Naudotojui naudojantis Svetaine.
 2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Naudotojų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.
 3. Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai Bendrovė gauna Asmens duomenis dėl to, kad Naudotojas naudojasi Svetaine. Naudotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad Svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų internetinius tinklalapius ir kad Bendrovė nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ir / ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl, prieš pateikdamas kokią nors informaciją apie save, Naudotojas turi pareigą susipažinti su atitinkamo internetinio tinklalapio taisyklėmis, privatumo politika ir kita informacija.

III. BENDROVĖS TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR JŲ TVARKYMO TIKSLAI

 1. Duomenų subjekto Asmens duomenų naudojimo tikslai ir šiais tikslais renkami Asmens duomenys, naudojant Svetainę:
  6.1. Naudotojų atpažinimas ir Svetainės veikimo gerinimas:
  6.1.1. Asmens duomenų rinkimo pagrindas: duomenų subjekto sutikimas;
  6.1.2. renkami Asmens duomenys: IP adresas (taip pat duomenys apie naudojamą įrenginį, Svetainės naršymo ypatumus);
  6.1.3. Asmens duomenų saugojimo terminas: Asmens duomenys saugomi iki tol, kol jie yra reikalingi tikslui, dėl kurio jie buvo surinkti, pasiekti;
  6.1.4. galima terminuota Informacinių technologijų specialisto prieiga prie šiame punkte nurodytų Asmens duomenų. Tokiu atveju tarp Bendrovės ir Informacinių technologijų specialisto pasirašoma paslaugų teikimo sutartis, kurioje numatomi Asmens duomenų tvarkymo tikslai, būdai, taisyklės ir tvarkymo terminas.

IV. PASKYROS

 1. Bendrovės Paskyros yra nuorodos tam tikruose internetiniuose puslapiuose, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Svetainėje, nes Bendrovė yra tiek Svetainės, tiek Paskyrų valdytoja. Paskyrų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra Bendrovės Paskyra, Privatumo politika ir to puslapio taisyklės.

V. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS SVETAINĖJE

 1. Asmens duomenys naudojami šiems tikslams:
  8.1. administruodamas Svetainę ir diagnozuodamas galimus sutrikimus, Svetainės administratorius gali naudoti Naudotojų IP adresus;
  8.2. Svetainės veikimo užtikrinimas, gerinimas, lengvinimas.
 2. Naudotojas kaip Duomenų subjektas, turi šias pagrindines teises:
  9.1. reikalauti ištaisyti ar sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
  9.2. žinoti (būti informuotam) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
  9.3. reikalauti teisės būti pamirštam įgyvendinimo, t. y. Bendrovės tvarkomų Asmens duomenų sunaikinimo;
  9.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys;
  9.5. teisę į duomenų perkeliamumą;
  9.6. susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikus Bendrovei asmens tapatybės dokumentą arba elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, susipažinti su savo Asmens duomenimis ir jų tvarkymu, taip pat gauti dokumentų, kuriame yra jo Asmens duomenys, kopiją, bei gauti informaciją kokiu tikslu jie tvarkomi ir kaip buvo gauti. Naudotojas turi iš anksto kreiptis į Bendrovę elektroninio pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. Bendrovė įgyvendina Naudotojo teisę susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo Naudotojo prašymo gavimo;
  9.7. jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis, Naudotojas nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į Bendrovę elektroniniu pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje, prašydamas ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal Duomenų subjekto tapatybę ir jo Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus. Bendrovė įgyvendina Naudotojo teisę sustabdyti asmens duomenų tvarkymą (arba asmens duomenis sunaikinti) per 5 darbo dienas nuo Naudotojo prašymo gavimo;
  9.8. teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.
 3. Bendrovė naudoja organizacines ir technines Asmens duomenų saugojimo priemones, kurios užtikrina Asmens duomenų tvarkymo saugumą ir atitinka Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose numatytus reikalavimus.
 4. Svetainė talpinama serveryje, esančiame Europos Sąjungos valstybėje. Prieiga prie Svetainės administratoriaus valdymo panelės suteikiama Bendrovės darbuotojams, kurie yra pasirašytinai supažindinti su Privatumo politika, Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklėmis. Svetainės priežiūrą atlieka Bendrovės darbuotojas (IT specialistas) arba sutarties pagrindu paslaugas teikiantis fizinis asmuo
 5. Bendrovė neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims, esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:
  11.1. jei yra Naudotojo sutikimas;
  11.2. kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose numatytais atvejais.

VI. SLAPUKAI

 1. Naudotojas yra informuojamas ir išreiškia savo išankstinį laisvanorišką sutikimą leisti Bendrovei įrašyti Slapukus žemiau nurodytu būdu: atidarant Svetainę, atsiradusiame lauke nurodoma: „Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti mūsų Privatumo politikoje“. Naudotojas turi pasirinkimą sutikti su visų Slapukų naudojimu, arba tam tikros rūšies Slapukų naudojimu, arba nesutikti su Slapukų naudojimu (neįskaitant būtinųjų Slapukų). Visais atvejais Naudotojas gali pasinaudoti aktyvia nuoroda ir susipažinti su Privatumo politika.
 2. Daugelis Naršyklių yra nustatytos taip, kad Slapukus priimtų automatiškai. Naudojantis Naršyklės nustatymais galima Slapukus ištrinti ar pasirinkti Naršyklės funkciją, jog slapukai nebūtų įrašomi į naudojamo įrenginio Naršyklę. Žemiau pateikiamos naudingos nuorodos pagal naudojamos Naršyklės tipą:
  13.1. „Google Chrome“: (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647);
  13.2. „Firefox“: (http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies);
  13.3. „Microsoft Edge“: (https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09);
  13.4. „Safari“: (http://www.apple.com/support/ bei įrašykite „cookies” paieškos langelyje).
 3. Svetainėje naudojamų Slapukų rūšys:
  14.1. Ilgalaikiai slapukai – tai tokie slapukai, kurie nustatytą laikotarpį išlieka Naudotojo / Vartotojo kompiuteryje pasibaigus naršymo seansui, todėl gali įrašyti tam tikras Naudotojų / Vartotojų parinktis arba veiksmus, kai Svetainė aplankoma iš naujo;
  14.2. Seanso slapukai leidžia atpažinti Naudotoją per vieną apsilankymą Svetainėje, kad visi puslapio pakeitimai arba pasirinkimai būtų įsimenami keliaujant iš vieno puslapio į kitą. Šie slapukai leidžia greitai ir lengvai naršyti Svetainės puslapiuose, kad kaskart apsilankius naujoje vietoje nereikėtų iš naujo apdoroti informacijos. Seanso slapukai yra laikini ir išnyksta vos tik Naudotojas užveria naršyklę arba atsijungia nuo Svetainės;
  14.3. Pirmosios šalies slapukai yra valdomi Bendrovės;
  14.4. Trečiųjų šalių slapukai yra valdomi kitų organizacijų, kurios nepriklauso Bendrovei. Trečiųjų šalių slapukai, kurie gali būti išsaugomi kompiuteryje, telefone ar planšetėje, Svetainės naršymo metu yra „Google Analytics“ slapukai, skirti stebėti Svetainę. Šie slapukai renka informaciją apie tai, kaip Vartotojai / Naudotojai naudoja Svetainę. „Google Analytics“ anonimiškai renka informaciją apie lankytojų skaičių, vietą, iš kurios buvo naudojamasi Svetaine, bei kokiose Svetainės dalyse buvo naršoma. Šie Slapukai yra sukurti „Google Analytics“. Norint gauti daugiau informacijos, galima aplankyti: http://www.google.com/analytics.
 4. Bet kokia informacija, surinkta per Slapukus, yra saugoma iki Slapukų galiojimo pabaigos ir nėra naudojama kitais nei šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais.
Eilės Nr.Slapuko pavadinimasSlapuko tipasSukūrimo momentasGaliojimo laikasNaudojimo paskirtis
1.cli_user_preferenceBūtiniejiPrisijungus prie Svetainės1 metaiŠis slapukas skirtas atpažinti vartotojo slapukų nustatymus.
2.CookieLawInfoConsentBūtiniejiPrisijungus prie Svetainės1 metaiŠis slapukas skirtas atpažinti vartotojo slapukų nustatymus.
3.viewed_cookie_policyBūtiniejiPrisijungus prie Svetainės11 mėnesiųSlapuką nustato „GDPR Cookie Consent“ papildinys ir jis naudojamas saugoti, ar vartotojas sutiko naudoti slapukus. Nėra saugomi jokie asmeniniai duomenys.
4.cookielawinfo-checkbox-necessaryBūtiniejiPrisijungus prie Svetainės11 mėnesiųŠį slapuką nustato „GDPR Cookie Consent“ papildinys. Slapukai naudojami norint išsaugoti vartotojo sutikimą dėl kategorijos „Būtinieji slapukai“.
5.cookielawinfo-checkbox-non-necessaryBūtiniejiPrisijungus prie Svetainės11 mėnesiųŠį slapuką nustato „GDPR Cookie Consent“ papildinys. Slapukai naudojami norint išsaugoti vartotojo sutikimą slapukams, priklausantiems kategorijai „Funkciniai slapukai“.
6.cookielawinfo-checkbox-advertisementFunkciniaiPrisijungus prie Svetainės ir sutikus naudoti Slapukus1 metaiŠį slapuką nustato „GDPR Cookie Consent“ papildinys. Šio slapuko tikslas yra patikrinti, ar vartotojas yra davęs sutikimą naudoti slapukus, priklausančius kategorijai „Rinkodaros slapukai“.
7.cookielawinfo-checkbox-analyticsFunkciniaiPrisijungus prie Svetainės ir sutikus naudoti Slapukus1 metaiŠį slapuką nustato „GDPR Cookie Consent“ papildinys. Šio slapuko tikslas yra patikrinti, ar vartotojas yra davęs sutikimą naudoti slapukus, priklausančius kategorijai „Analitiniai slapukai“.
8._gidAnalitiniaiPrisijungus prie Svetainės ir sutikus naudoti Slapukus24 val.Šis slapukas skirtas rinkti nuasmenintą informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetaine. Slapuko dėka registruojamas unikalus ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudoja svetainę, kurti.
9._gaAnalitiniaiPrisijungus prie Svetainės ir sutikus naudoti Slapukus2 metaiŠis slapukas skirtas rinkti nuasmenintą informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine. Slapuko dėka registruojamas unikalus ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudoja svetainę, kurti.
10._gatAnalitiniaiPrisijungus prie Svetainės ir sutikus naudoti Slapukus1 minutėŠis slapukas skirtas rinkti nuasmenintą informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetaine. Slapukas naudojamas „Google Analytics“, kad būtų galima padidinti prašymų skaičių.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Privatumo politika įsigalioja nuo to momento, kai yra patvirtinama Bendrovės vadovo įsakymu.
 2. Naudotojai laikomi susipažinę su šios Privatumo politikos nuostatomis, po to, kai Naudotojui įėjus į Svetainę, Naršyklėje atsiranda lentelė, nurodanti, kad „Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti mūsų Privatumo politikoje“, o Naudotojas tęsia naršymą ir/ar Naudotojas išreiškia sutikimą su tam tikra slapukų rūšimi. Lentelėje taip pat yra aktyvi nuoroda, kurią paspaudus, atidaroma Privatumo politika.
 3. Ši Privatumo politikos versija sudaryta 2021-10-05. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir / ar papildymus Naudotojai visuomet bus informuoti Svetainėje.